เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

ค้นพบสัจธรรม

เราเป็นใครมาจากไหน

เป็นคำถามที่สื่อสะท้อนถึงสัจธรรมชีวิตแรกของมนุษย์ที่ว่า เราทุกคนถือกำเนิดขึ้นจากแหล่งเดียวกัน จากการประกอบกันของธาตุทั้งสี่ (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ไม่ว่าจะแตกต่างเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะก็ตาม เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ จะช่วยให้เรามองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

 

ดำรงชีวิตได้อย่างไร

เราทุกคนเติบโตมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ภาพประติมากรรมไม้แกะสลัก  เทวดาประจำวันเกิด พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระแม่ธรณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นโลก ภาพผู้หญิง ผู้ชายซึ่งเป็นตัวแทนของบุพการี มาอธิบายถึงวัฏจักรชีวิตมนุษย์ทั้งการเกิด แก่ และเจ็บ ที่ต้องอิงอยู่กับธรรมชาติ ถึงแม้ว่าภูมิหลังชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตาม

 

ชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างไร

บุษบกที่ตั้งอยู่ ใจกลางปราสาทสัจธรรม เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ สะท้อนให้เห็นถึงความดีของชีวิตที่ว่า สุดท้ายทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแบบตัวเปล่า ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้  เหลือไว้เพียงแต่คุณงามความดีหรือสิ่งที่เราทำไว้ให้กับสังคมและคนรุ่นหลังเท่านั้น เมื่อตระหนักถึงความจริงจะสามารถลดกิเลสในใจลงได้ และช่วยให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น

 

เป้าหมายของอารยบุคคลผู้ซึ่งละคุณงามความดี

การกล่าวถึงอารยบุคคลที่จากโลกนี้ไปแล้ว แต่เรื่องราวและคุณงามความดียังคงส่งผลกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปรัชญาและหลักการดำเนินชีวิต

 

อะไรคือเป้าหมายของชีวิตเรา

แน่นอนว่าเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่มีใครช่วยเรากำหนดเป้าหมายชีวิตได้ ดังนั้นจะพาทุกท่านไปเรียนรู้แนวทางที่พึงปฏิบัติ และหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตนเองจะสามารถลดกิเลสในใจลงได้ และช่วยให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น

 

สังคมสองรูปแบบ

สังคมเราเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน มีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของเราเองและคนในสังคม หากได้ปฏิบัติตามแนวทางของสัจธรรมที่ห้าแล้ว  สังคมจะเป็นแบบใด และหากมีการละเลยที่จะปฏิบัติตาม  สังคมจะออกมาในรูปแบบใด ผ่านการเปรียบเทียบสังคมให้เห็นทั้งสองด้าน

 

สถาบันครอบครัว

เส้นทางสุดท้ายของการค้นพบสัจธรรม ได้นำเสนอเรื่องสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่คอยเลี้ยงดู ขัดเกลาจิตใจ จนเติบโตมาเป็นคนแบบใดนั้น  ขึ้นอยู่กับครอบครัวทั้งสิ้น รูปประติมากรรมครอบครัวสะท้อนถึงสมาชิกในครอบครัวและคนที่เราเคารพนับถือเหมือนคนในครอบครัว