เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

Mission and History

Our Mission

ผลงานของผู้สร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม คุณเล็ก – คุณประไพ
วิริยะพันธุ์ มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2506 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณขึ้นมา เพื่อให้คน

เห็นว่าสังคมไทยแต่โบราณ ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข โดยมีศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจเข้าด้วยกัน

ในปี พ.ศ. 2537 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณขึ้นมา เพื่อบอก
ให้รู้ว่าทุกศาสนาซึ่งสอนให้คนละชั่ว ท าดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นสิ่งค้ำจุนโลก (สังคม) จึงควรปฎิบัติตามค าสอน
ในปี พ.ศ. 2524 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมขึ้นมา เพื่อ
สื่อให้เห็นว่าหน้าที่หลักของมนุษย์ที่มีคุณค่าที่ต้องท าให้ตนเองและเพื่อน
มนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

The Institute of Art & History museum collects, preserves, and interprets works of art of the highest quality, representing the world’s diverse artistic traditions, for the inspiration and education of the public and in accordance with our profession’s highest ethical standards and practices. Back in 2001, Baltimore was one gritty city when it came tohighest ethical standards and practices.

Our History

Back in 2001, Baltimore was one gritty city when it came to highest ethical standards and practices.

1965 - 1988

Pommy ipsum therewith nutter well chuffed apple and pears wedding tackle balderdash toad in the whole one feels that wind up Union Jack doolally bloke.

1988 - 1990

Mozzarella pepper jack cut the cheese. Chalk and cheese chalk and cheese cottage cheese from age fondue cheese slices cottage cheese everyone loves.

1990 - 2000

Boursin smelly cheese emmental. Fromage who moved my cheese airedale blue castello everyone loves pecorino rubber cheese roquefort. Cheese and biscuits swiss fromage cheese and wine halloumi brie.

2000 - 2009

Boursin smelly cheese emmental. Fromage who moved my cheese airedale blue castello everyone loves pecorino rubber cheese roquefort. Cheese and biscuits swiss fromage cheese and wine halloumi brie.

0
Over Organized Exhibitions
0
Unique Objects Around the World
0
Multi media Exhibitions with a Guide
0
Tickets Sold by our Organization

Any Queries?

Give us a call at (617) 789-4563

We are always here to help the needy peoples any where in the world.