เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.
คุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ

               คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิ ดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ และศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ ประเทศจีน คุณเล็กมีโอกาสท่องเที่ยวและศึกษาไปยังแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ ได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านศิลปะ ศาสนา ปรัชญาและวัฒนธรรมต่างๆ ไว้เป็นอันมาก จนเมื่อกลับมาสานต่อธุรกิ จเดิมของครอบครัวที่ประเทศไทย จึงเริ่มเรียนรู้และรู้สึกเข้าใจความหมายศิลปะของชาติมากขึ้น ประกอบกับการ ตระหนักถึงความวุ่นวายของสังคมโลกที่กําลังเกิ ดขึ้นจากการขาดคุณธรรมของ มนุษย์ และยังไม่มีคนตระหนักถึงปัญหาใหญ่ที่ว่านั้น

เจตนารมณ คุณเล็ก วิริยะพันธุ

               วัฒนธรรมไทยได้จําเริญอยู่คู่เคียงกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่อง และ หากสามารถรักษาไว้สืบไป ด้วยภูมิปัญญาและความเข้าใจอันถ่องแท้แล้ว ก็ จะทําให้ปัจจุบันและอนาคตของเราประกอบด้วยความหมายที่ทรงคุณค่ามิเสื่อม คลาย คําถามมีอยู่ว่า เหตุใดวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ ถึงเสื่อมถอย ลงได้เล่า?

              ทั้งนี้เพราะคนทั้งหลายไม่ใส่ใจ พากันมองข้ามไปเสีย หรือว่าอาจยังมี เหตุอื่นที่สําคัญกว่า เคลือบแฝงอยู่อีก เมื่อได้ใช้ความคิดทบทวนไปมานานครั้ง เข้าจึงเห็นว่า การที่วัฒนธรรมไทยต้องเสื่อมโทรมอับเฉา ลงทุกทีๆ นั้น ก็ด้วย เหตุที่มิได้มีผู้ใดนําเอายอดแห่งแก่นสารของวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในหมู่ ชนอย่างกว้างขวาง และถูกต้องบริบูรณ์ด้วยการใช้รูปแบบง่ายๆ เข้าใจไม่ยาก โดยให้ประสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันสมัย

               ดังนั้นเมื่อคนทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมแห่ง ชาติของตนเองที่มีสืบต่อกันมานั้นแล้ว จะให้เขาเหล่านั้นชื่นชอบและยอมรับได้ อย่างไร เมื่อเราตระหนักเช่นนี้ จึงเห็นว่าต้องลงมือทําเลย ด้วยเหตุนี้ เราผู้ยึดถือ ฒนธรรมเป็นภารกิ จ ย่อมต้องลงแรงส่งเสริมกิ จกรรมด้านนี้อย่างสุดกําลัง อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งนัก ประกอบด้วยปรัชญา ความ คิด วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ บุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ มากมาย หลายประการ ด้วยเหตุนี้ เราจําต้องมีปณิธานอันแน่วที่จะดําเนินภารกิ จสืบต่อไป ด้วยความเชื่อมั่น

ผลงานคุณเล็ก พิพิธภัณฑเมืองโบราณ

               จากความงดงามวิจิตรอันสูงส่งของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยครั้งอดีต ที่ถูกเลื่อนหายไปด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงของ ยุคสมัย ได้ถูกพลิกฟื้นคืนสู่ความงดงามอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง บนพื้นที่ กว่า ๘๐๐ ไร่ของตําบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวั สมุทรปราการ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของชาวแดนสยาม ที่รวบรวม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องของประวัติศาสตร์ ประเทศไทยเรา ให้ได้ประจักษ์สู่สายตาของคนทั่วโลก โดยสื่อ สะท้อนสังคมไทยแต่โบราณที่มีหลายเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีแล วัฒนธรรม ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ผลงานคุณเล็ก พิพิธภัณธชางเอราวัณ

               ประติมากรรมช้างสามเศียร หลักแห่งทุกศาสนาตั้งสูงเสียด
ฟ้าบนพื้นที่บางเมืองใหม่ อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ที่จะให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าศิลปะและศาสนาสอนให้รู้จักความดี ละเว้นความชั่วที่เป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ของการคํ้าจุนโลก

ผลงานคุณเล็ก พิพิธภัณฑปราสาทสัจธรรม

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมกัน Lorem Ipsum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดตัวอักษรที่สุ่มขึ้นมามั่วๆ แต่หากมีที่มาจากวรรณกรรมละตินคลาสสิกชิ้นหนึ่งในยุค ๔๕ ปีก่อนคริสตศักราช ทําให้มันมีอายุถึงกว่า ๒๐๐๐ ปีเลยทีเดียว ริชาร์ด แมคคลินท็อค ศาสตราจารย์ชาวละติน จากวิทยาลัยแฮมพ์เด็น-ซิดนีย์ในรัฐเวอร์จิเนียร์ นําคําภาษาละตินคําว่า consectetur ซึ่งหาคําแปลไม่ได้จาก Lorem Ipsum ตอนหนึ่งมาค้นเพิ่มเติม โดยตรวจเทียบกับแหล่งอ้างอิงต่างๆ ในวรรณกรรมคลาสสิก และค้นพบแหล่งข้อมูลที่ไร้ข้อกังขาว่าLorem Ipsum นั้นมาจากตอนที่ ๑.๑๐.๓๒ และ ๑.๑๐.๓๓ ของเรื่อง “deFinibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) ของ ซิเซโร ที่แต่งไว้เมื่อ ๔๕ ปีก่อนคริสตศักราช หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่อง