เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.
Untitled-1
Untitled-2
สถานที่ตั้ง และ ลักษณะของปราสาท

               อยู่บริเวณปลายแหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตําบลนา
เกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่ ซึ่ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุขห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง ๔ ด้าน ศิลปะถูกตบแต่งไปด้วยแนวความคิดสมัยใหม่ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยา ตอนต้นจนถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ไมที่ใชในการกอสราง

              การก่อสร้างของตัวองค์ปราสาทจะเป็นการนําไม้ทั้งหมดมาใช้ในการสร้าง ได้แก่ ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้ พันชาด ไม้เคียมคะนอง และไม้สักทอง ซึ่งล้วนเป็นไม้เนื้อ แข็งที่สามารถรองรับนํ้าหนักได้เป็นพันตัน เสาเอกเป็นไม้ ตะเคียนทองอายุ ๖๐๐ ปี

Untitled-3
Untitled-4
ความยิ่งใหญของปราสาท

               ปราสาทสัจธรรมประติมาสถาปัตย์ไม้แกะสลักที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ปราสาทสัจธรรมยังเป็นสถาปัตยกรรม ร่วมสมัย ที่รังสรรค์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ ความงดงามและคุณค่า ทางศิลปะของปราสาทสัจธรรมมีลักษณะขัดแย้งตรงข้าม แต่ สมบูรณ์ลงตัว เช่น โปร่งเบาแต่อลังการ นุ่มนวลอ่อนช้อยแต่จัด จ้าน ภาพขององค์ปราสาทส่งพญาครุฑที่กําลังร่อนลม ถลาร่อน ลงมาหยุดเกาะอยู่ที่ปลายแหลมราชเวช อีกทั้งยังมีลักษณะคล้าย เรือสําเภาที่กําลังล่องลอยลําอยู่อย่างเป็นสง่าในท้องนํ้า พร้อมจะ นําพาท่านข้ามมหาสมุทรแห่งวิชาการอันลึกลํ้าไม่รู้จบ

ัจจุบันพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดี
เด่น จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒, มาตราฐานแหล่งท่องเที่ยว จากกรม
การท่องเที่ยว ประจําปี ๒๕๕๓ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม
ยังได้พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความหมายของชีวิตผ่านงานไม้แกะสลักให้กับ
นักเรียน นักศึกษา นําไปปฎิบัติต่อสังคมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุข