เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

พันธะกิจ

       พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 2524 เพื่อให้ผู้คนหันกลับมามองความจริงแห่งชีวิต  ผ่านงานไม้แกะสลักที่บอกเล่าเรื่องราวสัจธรรมคำสอน ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือความดีงามที่มีต่อเพื่อนมนุษยชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม   โดยมีพันธกิจ 5 ประการ ที่ทุกคนพึงปฎิบัติ  ดังนี้

เทวดาถือดอกบัว

คือการตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน สื่อถึงการมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีและสร้างสันติสุข

เทวดาถือคัมภีร์

คือการสืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีต สื่อถึงการศึกษาความจริงของชีวิตว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ดำเนินชีวิตไปได้อย่างไร

เทวดาจูงเด็กประคองคนชรา

คือการมีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ สื่อถึงความมีเมตตาที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

เทวดามีนกเกาะที่แขนมือถือรวงข้าว

คือการสร้างสันติสุขชั่วกาล สื่อถึงการปฎิบัติตนดีจนเกิดผลส่งต่อให้กับผู้อื่น

เทวดาขี่ม้าถือดอกไม้ทิพย์ มีนกพิราบเกาะมือ

คือการหลอมรวมคุณงามความดีทั้งสี่ประการข้างต้น จะนำพาสังคมไปสู่สันติสุข