เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

Open today from 9:30 am – 6:00 pm. 2270 S Real Camino Lake, US. Buy tickets now

พิพิธภัณฑปราสาทสัจธรรม ปราสาทไมที่ใหญที่สุดในโลก

               สัมผัสคุณธรรมที่สําแดงตนบนงานไม‚แกะสลัก สูงสุดเสียด ฟˆา วิจิตรงดงามดังเทพนฤมิต ด‚วยศรัทธาและจินตนาการอันยิ่ง ใหญ สูการสร‚างพิพิธภัณฑ ปราสาทไม‚ที่ใหญที่สุดในโลก ผสมผสาน ระหวางปรัชญาของชีวิตมนุษย ที่สื่อผานความสวยงามกลมกลืนของ>ศิลปหัตถกรรมอันมีคายิ่งของพื้นแผนดินสยาม

On View At Museum

อุดมคติและเจตนารมณผูสราง

               คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิ ดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ และศึกษาชั้น อุดมศึกษาที่ประเทศจีน คุณเล็กมีโอกาสท่องเที่ยวและศึกษาไปยัง แหล่งศิลปวัฒนธรรมและได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านศิลป ศาสนา ปรัชญาและวัฒนธรรมต่างๆไว้เป็นอันมาก จนเมื่อกลับมา สานต่อธุรกิจเดิมของครอบครัวที่ประเทศไทย จึงเริ่มเรียนรู้และรู้สึกเข้าใจความหมายศิลปะของชาติมากขึ้น

What Our Visitors Say!