เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ผู้ให้บริการพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายเพิ่มเติมอื่น ๆ ในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก รายละเอียดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภทบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     1.1 ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 ประเภทรายละเอียดแหล่งที่มา
(ก)ลูกค้า- บุคคลที่ใช้บริการและ/หรือซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และ/
หรืออาจซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่าน
ช่องทางพันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนผู้ให้บริการของ
บริษัทฯ บุคคลที่สมัครสมาชิกรายปีหรือผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชม
ล่วงหน้าแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลการซื้อสินค้า และ/หรือการ
รับบริการจากบริษัทฯ
- ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
ของบริษัทฯ
- ผู้ที่ให้ความเห็นในการแนะนำติชมการเข้าใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ
- บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติ
บุคคล องค์กร โรงเรียน และ/หรือ ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้
ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
ขาย เช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ติดต่อ ผู้สั่งจ่าย
เป็นต้น
เมื่อท่านแสดงเจตนาและความประสงค์ในการใช้บริการหรือ
ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
- เมื่อท่านได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้
บริการและ/หรือสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์
อีเมล การพบปะสนทนาโดยตรงหรือโดยวิธีการอื่น ๆ
- เมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของบริษัทฯ
- เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ และแนะนำ
บริการ/สินค้า หรือเมื่อท่านได้ให้ความเห็นในการเข้าใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ
- เมื่อมีการทำธุรกรรมการขายกับลูกค้านิติบุคคลและท่านเป็น
ผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข)คู่ค้า /พันธมิตร ทางธุรกิจ/ผู้ที่คาดว่า จะเป็นคค้า
บุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้า และ/หรือเสนอ
การให้บริการให้แก่บริษัทฯ
- บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ
หมายความรวมถึง ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นในลักษณะคล้ายคลึง
กัน
- บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของคู่ค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏใน
เอกสารต่าง ๆ ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อท่านแสดงเจตนาจะเข้าทำสัญญา และ/หรือจะ
ลงทะเบียนเป็นคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า กับบริษัทฯ
- เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และส่งมอบข้อมูล เอกสาร
ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้กับบริษัทฯ
- เมื่อท่านได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น คำติชม
ต่อบริษัทฯ ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใด
- บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลทางการค้าที่ท่านเป็นผู้
เปิดเผยด้วยตัวเอง หรือให้ความยินยอมแก่ผู้อื่นในการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ค)ผู้สมัคร งาน
บุคคลที่ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขอสมัครงานมายัง
บริษัทฯ โดยตรง หรือเป็นบุคคลที่ยินยอมให้ผู้อื่นเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานมายังบริษัทฯ
ได้
- บุคคลที่อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากร
ของบริษัทฯ โดยหมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สมัครงาน และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น บุคคลอ้างอิง บุคคลใน
ครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
- เมื่อท่านส่งข้อมูลการขอสมัครงานและข้อมูลประกอบมาทาง
อีเมลให้กับบริษัทฯ การสมัครงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
- การสมัครผ่านอีเว้นท์หรือบูธรับสมัครงานของบริษัทฯ
- เมื่อท่านเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทฯ
- บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทจัดหา
งาน เว็บไซต์สมัครงาน
- บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่ท่าน
อ้างอิงในขั้นตอนการสมัครงาน สถานศึกษา หรือหน่วยงานของ
รัฐ รวมถึงแหล่งข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในส่วนที่ท่าน
เป็นผู้เปิดเผยด้วยตัวเอง หรือในส่วนท่านได้ให้ความยินยอมกับ
ผู้อื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ง)บุคลากร- บุคคลที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ โดยได้รับเงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นจากบริษัทฯ เช่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร นักศึกษาฝึกงาน ผู้
ฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- เมื่อท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นบุคลากรของบริษัทฯ
และ/หรือ ท่านได้เข้าทำสัญญาการเป็นบุคลากรของบริษัทฯ
ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ
(จ) บุคคลที่ เกี่ยวข้อง กับผู้สมัคร งานและ บุคลากร- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานและบุคลากร รวมถึง
ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น บุคคลอ้างอิง บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ในเรื่องประกันชีวิต
ผู้ค้ำประกันการทำงาน เป็นต้น
- บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่
มีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในขั้นตอนของการสมัครงาน หรือเมื่อ
ท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งท่าน
เป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานที่ท่านได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มายังบริษัทฯ ได
(ฉ)บุคคล ทั่วไป- บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลในประเภทข้างต้น ที่
บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในกรณีที่
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือเก็บรวบรวม
โดยอัตโนมัติจากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น
ๆ เช่น ผู้ติดต่อทั่วไป ผู้ที่ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด
(CCTV) และผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- เมื่อท่านได้ติดต่อมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมาติดต่อด้วย
ตนเอง หรือติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ
- เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
ก็ตาม
- เมื่อท่านถูกบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด (CCTV)
หรือถูกบันทึกภาพนิ่ง ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น

ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
สัญชาติ ลายมือชื่อ รูปถ่าย สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล
ชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น)
– ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ทำงาน สถานที่จัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์แอปพลิเค
ชัน ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย เช่น รหัสลูกค้า รหัสคู่ค้า เลขที่อ้างอิงการสั่งซื้อ เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร วงเงินสินเชื่อ ใบสำคัญรับเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ชำระเงิน เป็นต้น
– ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือ
เดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ใบขอเปิดบัญชีลูกค้า สำเนาหนังสือรับรอง
บริษัท หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม สำเนาใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร สำเนาบัญชีธนาคาร ใบขอ
เปิดบัญชีคู่ค้า ข้อมูลประวัติผลงาน ใบส่งมอบงาน ใบสมัครงาน ใบรับรองแพทย์ แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หนังสือยินยอมให้สอบประวัติ
บุคคล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจ้างงาน หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น ใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทักษะทางด้านภาษา ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะการพิมพ์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume/CV จดหมายสมัครงาน ประวัติอาชญากรรม
ประวัติบุคคลล้มละลาย ประวัติสุขภาพ ทักษะทางจิตวิทยา ความสามารถในการไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ตำแหน่งงานที่สมัคร
เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินผลการ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและประเมินผล เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน สังกัด สายการบังคับบัญชา ผลประเมินการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ในการทำงาน ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนย้ายพนักงาน เอกสารการลาออกจากการเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ เป็นต้น

– ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการ ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการลดหย่อนภาษีบุคคล ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
สุขภาพของพนักงานรวมถึงสำหรับบุคลในครอบครัว ข้อมูลในใบรับรองแพทย์ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับสินไหม
ทดแทนสำหรับประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
– ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางทะเบียน เช่น วันที่เริ่มงาน วันที่ครบกำหนดทดลองงาน วันและเวลาเข้าทำงาน ข้อมูลการกำหนดกะ (Shift) เวลาเข้า
งาน จำนวนชั่วโมงทำงาน ข้อมูลการลางาน บันทึกการเข้าออกบริษัทฯ บันทึกการเข้าออกพื้นที่ทำงาน บันทึกการยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
– ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลบันทึกการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกเข้าใช้งาน
โดยอัตโนมัติ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยี
อื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
– ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวรจรปิด (CCTV) เป็นต้น
– ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตามกฎหมายกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่
บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของนโยบายฯ
ฉบับน

3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค

– บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

 วัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
(ก) การให้บริการและการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า
(1)เพื่อการลงทะเบียนสมัครสมาชิกการซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเคลม
รายการจองบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ แบบล่วงหน้า หรือการ
เปิดบัญชีลูกค้า
- ฐานสัญญา: เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของลูกค้า สำหรับการ
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด การจองบัตร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯแบบล่วงหน้า การซื้อบัตรประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ที่เป็นนิติ
บุคคล เป็นการจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็น
ตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีลูกค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(2)เพื่อการดำเนินการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง การขายสินค้าและบริการ - ฐานสัญญา: เป็นการจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา ข้อตกลงเกี่ยวกับการขาย
และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง กรณีลูกค้า
นิติบุคคล เป็นการจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็น
ตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีลูกค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(3)เพื่อการบริหารจัดการคําสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดเตรียมการให้บริการ
การจัดเตรียมสินค้า รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาบริการและซื้อขาย ซึ่ง
ลูกค้าเป็นคู่สัญญา เช่น การจัดเตรียมที่พักกรณีลูกค้าที่เป็นหมู่คณะต้องการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์แบบค้างคืน การวางบิล การชําระเงินและการจัดทําใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

- ฐานความยินยอม:

· เป็นการจําเป็นเพื่อสํารวจข้อมูลความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายของ
ลูกค้าสําหรับบางกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ กรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

· เป็นการจําเป็นเพื่อขอความยินยอมจากผู้มีอํานาจปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนด กรณีลูกค้าผู้เช้าชมพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 20 ปี
และประสงค์จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามลําพังผู้เดียว

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: กรณีลูกค้านิติบุคคล เป็นการจําเป็น
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดบัญชีลูกค้า เพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4)เพื่อการดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า และ
การรับเรื่องร้องเรียน
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า ให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ บริษัทฯ ในกรณีรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
(ข) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า การทําธุรกรรมร่วม
(1)เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง การคัดเลือกคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคล
อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอเข้าเสนอราคา
ของคู่ค้าที่เสนอราคา หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนเข้าทํา
สัญญาซื้อขาย สัญญาให้บริการ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทฯ

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: กรณีคู่ค้านิติบุคคล เป็นการจําเป็นใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนคู่ค้านิติบุคคล ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(2)เพื่อการเปิดบัญชีคู่ค้ารายใหม่ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของผู้ที่คาด
ว่าจะเป็นคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อ
ดําเนินการเปิดบัญชีคู่ค้ารายใหม่ และการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: กรณีคู่ค้านิติบุคคล เป็นการจําเป็นใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนคู่ค้านิติบุคคล ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(3)เพื่อการจัดทําและบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทฯกับคู่สัญญาใด ๆ - ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของคู่สัญญา
ใด ๆ ที่ได้แสดงเจตนาในการเข้าทําสัญญากับบริษัทฯ

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: กรณีคู่ค้านิติบุคคล เป็นการจําเป็นใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนคู่ค้านิติบุคคล ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้านิติบุคคล หรือผู้ที่มีชื่อปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
บริหารจัดการสัญญาของบริษัทฯ
(4)เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งเข้าทํากับคู่ค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งทํากับ
คู่ค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อ
สินค้าหรือบริการ การตรวจรับสินค้าและตรวจสอบบริการ การตั้งหนี้และชําระ
ค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
(ค) เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาด
(1)เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน - ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นในการติดต่อสื่อสารกับ
ท่าน เกี่ยวกับการให้บริการหรือการขายสินค้าต่าง ๆ
(2)เพื่อการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ - ฐานความยินยอม: บริษัทฯ จะดําเนินการโดยขอรับความยินยอมจากท่าน
ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ เช่น การส่งข้อความเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
(ง) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาคุณภาพบริการและสินค้า
(1) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสํารวจพฤติกรรมลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
- ฐานความยินยอม: กรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น จากการขอสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลและสํารวจพฤติกรรมของลูกค้า บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัย
ความยินยอมที่ได้รับจากท่าน
(2)เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ
ของท่าน
- ฐานความยินยอม: กรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนํามาวิเคราะห์
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่
ได้รับจากท่าน
(จ) เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(1) เพื่อการรับสมัครงาน การคัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการพิจารณาคําขอของผู้สมัครงาน ที่
ได้แสดงเจตนาสมัครงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ

- ฐานความยินยอม:

· การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงาน จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจาก
ท่าน

· กรณีที่บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่คาดว่าจะเป็น
บุคลากรโดยการตัดสินใจของบริษัทฯ เอง จากแหล่งอื่น เช่น เว็บไซต์สมัครงาน
โดยผู้ที่คาดว่าจะเป็นบุคลากรยังไม่ได้แสดงเจตนาว่าประสงค์ที่จะสมัครงาน กับ
บริษัทฯ
(2) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน การบรรจุบุคลากรเข้าทํางาน การ
เข้าทําสัญญาจ้างงาน การดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ เป็นต้น
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินการเข้าทําสัญญาจ้าง และสัญญาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นก่อนการเข้าทําสัญญา
ดังกล่าว

- ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของ
บุคลากร เช่น ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ จะกระทํา
โดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากบุคลากร
(3)เพื่อการบริหารจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการส่วนลด
สําหรับบุคลากร การตรวจร่างกายประจําปี และการประกันภัยแบบ
กลุ่ม
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นสําหรับบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และ
สัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็นคู่สัญญา

- ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของ
บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการบริหาร
จัดการการประกันภัยแบบกลุ่มหรือสวัสดิการอื่น ๆ จะกระทําโดยอาศัยความ
ยินยอมที่ได้รับจากบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เป็นการจําเป็นต่อการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรสวัสดิการ รวมถึงผลประโยชน์ต่าง
ๆ ของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน และการประกันสังคม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ
การคุ้มครองทางสังคม
(4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามสัญญาจ้าง
ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเข้าทํากับบริษัทฯ
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือทํางานตามขอบเขตที่
ระบุในสัญญาจ้าง ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรือสัญญาอื่นใด ซึ่ง
บุคลากรได้เข้าทํากับบริษัทฯ
(5) เพื่อวัตถุประสงค์ในบันทึกเวลาทํางาน การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาจ้าง และสัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็น
คู่สัญญา

- ฐานกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร การหักเงินประกันสังคม เป็นต้น

- ฐานความยินยอม: เป็นการจําเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
อ่อนไหวของบุคลากร เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายนิ้วมือ จะกระทําโดยอาศัย
ความยินยอมที่ได้รับจากบุคลากร
(6)เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการฝึกอบรมบุคลากรและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นต่อการบริหารจัดการ
การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร เช่น การลงทะเบียนหลักสูตรอบรม การจัดให้มี
แผนฝึกอบรมสําหรับบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่เหมาะสม สําหรับการจัดฝึกอบรม เป็นต้น

- ฐานกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การยื่นแบบส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น
(7)เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือใช้บังคับกับบริษัทฯ
- ฐานกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากร เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเฉพาะ กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรให้แก่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
(8)เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน - ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
(9) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนย้ายบุคลากร - ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้าง สัญญาโอนย้าย
พนักงานซึ่งมีบุคลากรเป็นคู่สัญญา หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

- ฐานความยินยอม: ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของบุคลากร
สําหรับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปยังต่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
(10)เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่น ๆ เช่น การลงโทษ
ทางวินัย การเลิกจ้าง การลาออก และ การเกษียณ เป็นต้น
- ฐานสัญญา: เป็นการจําเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และ
สัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็นคู่สัญญา เช่น การเลิกจ้าง ในกรณีที่บุคลากรลาออก
หรือเกษียณจากการทํางาน และการบันทึกประวัติการถูกลงโทษทางวินัยของ
บุคลากรที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับการทํางาน เป็นต้น

- ฐานกฎหมาย: เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การดําเนินการ
ตามกระบวนการเลิกจ้าง การลาออกหรือการเกษียณของบุคลากร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เป็นต้น

- ฐานกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเช่น การลงโทษทางวินัย
และการเลิกจ้าง เป็นต้น
(11)เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรหรือผู้สมัครงาน
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้สมัครงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
(ฉ) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1)เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บังคับกับบริษัทฯ - ฐานกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับบริษัท
ฯ เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นต้น
(2)เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดําเนินคดี การต่อสู้คดีในชั้นศาล เป็นต้น
(ช) เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(1)เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย
ของบุคคล ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินของบุคคลทั่วไป
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นการจําเป็นเพื่อตรวจสอบดูแล
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล ทรัพย์สินของบริษัทฯ
และทรัพย์สินของบุคคลทั่วไป เช่น การใช้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัท หรือของ
บุคคลทั่วไป การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ของบริษัทฯ เป็นต้น

- ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล:
เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกัน หรือระงับเหตุการณ์
ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังท่าน เพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยท่านควร
ศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังท่าน ดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไปยังบุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
– บริษัทและธุรกิจในเครือบริษัท เมืองโบราณ จำกัด โดยหมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรภายในบริษัทดังกล่าว
เฉพาะที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
– ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การตรวจ
สุขภาพของบุคลากร การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ บริการประกันภัยและประกันชีวิต หรือเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น สถาบันการเงิน โรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจัดฝึกอบรม เป็นต้น
– ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นต้น
– หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล กรมบังคับคดีเป็นต้น
– ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ท่านเป็นผู้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานของท่าน
– บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การเปิดเผย
ประมวลภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
– การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้
กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
– ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย
และเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
– บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดย
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไป โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
– บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บ
และ/หรือจากระบบของบริษัทฯ รวมถึงของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวต่อไป ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. สิทธิต่าง ๆ ของท่านตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล:
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัว
ท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
– สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล:
ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
– สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง:
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
– สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม:
ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้
– สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน:
หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียด
การติดต่อตามข้อ 7 ของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ
ยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมล โดยใช้แบบฟอร์ม
คำร้องขอใช้สิทธิตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่บริษัทฯได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

7. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด (สาขา0003) 206/2 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2015 โทร 098-469-2849

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศนโยบาย ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ
ให้นโยบาย ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

Who we are

Our website address is: http://demo.ovathemes.com/muzze.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements