เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

เงื่อนไขเเละข้อตกลงสำหรับการซื้อสินค้า

การซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของท่านจาก บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
(“บริษัทฯ”) บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงเเละเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อตกลงยอมผูกพันเเละยินยอมตามข้อตกลงเเละเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ให้หมายความดังต่อไปนี้

     a. “บริษัท” “ของบริษัท” “ทางบริษัท” ให้หมายความรวมถึง บริษัท
     b. “พิพิธภัณฑ์” ให้หมายความถึง พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม
     c. “ผู้ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายบนเว็บไซต์
     d. “เว็บไซต์” ให้หมายความถึง www.sanctuaryoftruthmuseum.com
     e. “บุคคลภายนอก” ให้หมายความถึงบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
     f. “บัญชี” ให้หมายความถึง ระบบการสะสมเครดิตเพื่อการใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายเเละบริการบนเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1
     g. “เครดิต” ให้หมายความถึง สื่อกลางที่ใช้ทำธุรกรรมการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายเเละบริการบนเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1


2. เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึกรวมไปถึงสินค้าอื่นใดที่ขายบนเว็บไซต์นี้ได้เว้นเเต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจปกครองหรือผู้เเทนโดยชอบธรรม

3.ข้อความเเละข้อมูลที่เเสดงทั้งหมดในเว็บไซต์มิใช่การเเสดงคำเสนอของบริษัทสำหรับการขายตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ หากเเต่เป็นการที่ผู้ซื้อทำคำเสนอต่อบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้การส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นการที่ผู้ซื้อส่งคำเสนอมาถึงบริษัทเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ ตามที่ผู้ซื้อได้เลือกในเว็บไซต์ตามข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้

4. บริษัทจะอัพเดทราคาตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ที่เเสดงบนหน้าเว็บเนื่องจากราคาในเเต่ละช่วงอาจมีการขึ้นลงตามฤดูกาล โดยในกรณีหากผู้ซื้อซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั๋วนั้นสามารถใช้ได้เป็นเวลา 1 วัน นับเเต่วันที่ที่ระบุหน้าตั๋ว ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบราคาเเละเงื่อนไขที่เเสดงให้ชัดเจนก่อนทำคำเสนอซื้อต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยอมตกลงให้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเเปลงราคาเเละรายละเอียดอื่นของสินค้าที่เเสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยมิจำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดในทางใดสำหรับความผิดพลาดในการเเสดงราคาตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ เเละบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าวราคาที่เเสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ในกรณีใดๆ
     4.1 เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1 ผู้ซื้อสามารถเเจ้งราคาหน้าตั๋วตามที่ต้องการเพื่อการจัดจำหน่ายในทางธุรกิจของตน ต่อทางบริษัทเพื่อจัดทำราคาหน้าตั๋วดังกล่าว


5. การได้รับคำเสนอซื้อจากผู้ซื้อ เป็นอันที่ผู้ซื้อตกลงยอมรับในข้อตกลงของนโยบายส่วนบุคคลเเละเงื่อนไขที่เเสดงในเว็บไซต์ โดยผู้ซื้ออนุญาตให้บริษัทเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผยเเละใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในกระบวนการการสั่งซื้อของผู้ซื้อ ตามที่กำหนดในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัท

6. การชำระเงินผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

– การชำระค่าตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ผ่านบัตรเครดิต สำหรับการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตนั้น คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถือว่าได้รับคำสนองรับการสั่งซื้อดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนเเละสมบูรณ์เเล้วสำหรับตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ เเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินทาง อีเมล อันเป็นหลักฐานโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้นผู้ซื้อจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาเพื่อดำเนินการชำระเงินโดยการชำระเงินดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันกับผู้ซื้อตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นข้อตกลงภายนอกสัญญาฉบับนี้ โดยหากมีข้อผิดพลาดอันใดบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องเเละรับผิดชอบการใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อเเละบริษัทบัตรเครดิตผู้ให้บริการ
     6.1. ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นเอเจนซี่ (Agency) การชำระเงินผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้โดยทำการแปลงเงินเป็นเครดิตเข้าบัญชีเนื่องจากการใช้จ่ายในการทำธุรกรรมใดๆในเว็บไซต์นี้จะต้องผ่านเครดิตตามบัญชีที่ผู้ซื้อแปลงเงินเข้าไปโดย สามารถเเปลงเงินสดเป็นเครดิตในบัญชีได้โดยอัตราเเลกเครดิตจะเป็นไปตามที่เเสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ตามเมื่อผู้ซื้อตกลงยอมรับ อัตราดังกล่าวจะสามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

-การแปลงเงินเป็นเครดิตผ่านช่องทางบัตรเครดิตนั้น คำสั่งแปลงเงินเป็นเครดิตของผู้ซื้อจะถือว่าได้รับคำสนองรับการสั่งดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนเเละ สมบูรณ์เเล้วเเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินทาง อีเมล อันเป็นหลักฐานโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้นผู้ซื้อจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาเพื่อดำเนินการชำระเงินโดยการชำระเงินดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันกับผู้ซื้อตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นข้อตกลงภายนอกสัญญาฉบับนี้ โดยหากมีข้อผิดพลาดอันใดบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องเเละรับผิดชอบการใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อเเละบริษัทบัตรเครดิตผู้ให้บริการ

โดยการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆที่ผ่านกระบวนการของบุคคลภายนอกสัญญาฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เเละ/หรือ สถาบันการเงิน โดยบริษัทจะไม่รับผิดใดๆหากกรณีที่บริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เเละ/หรือ สถาบันการเงิน ปฏิเสธการยอมรับ หรือ ความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมอื่นใดที่ผู้ซื้อดำเนินการไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการชำระเงินใดๆโดไม่จำเป็นต้องเเจ้งสาเหตุเเห่งการปฏิเสธนั้นเเละบริษัทมีอำนาจในการเเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขในการชำระเงิน

7. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่จะเเก้ไข ปรับปรุง เเละเปลี่ยนเเปลงข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลยพินิจโดยผู้ซื้อยินดีตกลงตามการเเก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนเเปลง อีกทั้งการที่ผู้ซื้อยังคงเข้าใช้เว็บไซต์เเละส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังการเเก้ไขใดๆ ย่อมเป็นการที่ได้ให้ความตกลงยอมรับ เเก้ไข ปรับปรุงเเละเปลี่ยนเเปลงข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ เช่นกัน

8. เมื่อกระบวนการซื้อเสร็จสิ้นเเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินเเล้ว ผู้ซื้อตกลงยินยอมจะไม่ดำเนินการขอคืนเงินจากการซื้อ ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี เว้นเเต่บริษัทจะอนุญาต คำร้องขอนั้น เนื่องจากทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงิน

9. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้าช้าในการกำเนินการหรือการไม่สามารถดำเนินการหรือหลุดพ้นจากการดำเนินการอันใดภายใต้ความรับผิดอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทภายใต้สัญญาฉบับนี้เเละจะไม่รับผิดใดๆหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยสถานการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ผู้ซื้อตกลงยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตัดสินใจในการประเมินถึงความเสียหายดังกล่าวว่าเป็นความเสียหายที่บริษัทพึงรับผิดชอบหรือไม่ เเละให้การตัดสินใจของบริษัทดังกล่าวเป็นที่สุด

10. หากข้อตกลงใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันเเละไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไม่ว่าประการอันใด หากข้อตกลงนั้นตกไปตามการพิจารณาของศาลผู้พิจารณาคดี ให้สัญญาในส่วนอื่นๆที่สามารถบังคับได้ยังคงมีผลเช่นเดิม

11.ข้อตกลงเเละเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมผู้ซื้อยอมตกลงที่จะเข้ามาหารือเพื่อทางออกที่เหมาะสมกับทางบริษัทเป็นประการเเรก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย


ผู้ซื้อ ได้ทำการอ่านเเละเข้าใจประกอบทั้งตกลงยอมรับตลอดในรายละเอียดเเห่งเงื่อนไขที่ได้กำหนด ณ ที่นี้จึงทำการเเสดงเจตนาโดยการกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” โดยในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการโปรดติดต่อ“บริษัทเมืองโบราณจำกัด (สาขา0003)
206/2 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ต.นาเกลืออ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150โทร 098-469-2849

1. บทนำ

1.1 ณ ที่นี้คือแพลตฟอร์ม (“ไซท์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี เจ๊เเป๊ด (“บัญชี”) เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณกับ ห้างหุ้นส่วน เจ๊เเป๊ด โดย นาย ประชุม จันทร์มั่น ซึ่งรวมไปถึงผู้เเทนที่ได้รับมอบอำนาจ (โดย ณ ที่นี้ให้เรียกรวมว่า “เจ๊เเป๊ด”) บริการที่ เจ๊เเป๊ดจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานผ่านไซต์อันรวมไปถึง ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างไซต์ต่างๆ คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (“เนื้อหา”) คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการซึ่งจัดไว้ให้โดย เจ๊เเป๊ด

1.2 โดย ไซต์ เจ๊เเป๊ดนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้บริการขายสินค้าระหว่างเจ๊แป๊ดและผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) โดย เจ๊เเป๊ด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างเจ๊เเป็ดเเละผู้ซื้อ (“คู่สัญญา”) โดยมีลักษณะเเห่งสัญญญาเป็นการซื้อสินค้าโดย เจ๊เเป๊ด เป็นผู้จัดจำหน่าย อันสินจำพวก อาหารสด ส่วนผสมอาหารรวมไปถึงบริการการจัดส่งโดยคิดอัตราตามข้อ 7. 

1.3 ก่อนที่จะเป็นสมาชิกหรือเข้าใช้บริการ (ณ ที่นี้รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.4 เจ๊เเป๊ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา เจ๊เเป๊ด ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.5 เจ๊เเป๊ด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี เจ๊เเป๊ด ผู้ใช้บริการได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือในอนาคต

 

 

2. ความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เจ๊เเป๊ด เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า เจ๊เเป๊ด เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการและ/หรือการใช้งานบริการของผู้ใช้บริการอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ ผู้ใช้บริการ:

 

(ก) ยินยอมให้ เจ๊เเป๊ด เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ เจ๊เเป๊ด และของผู้ใช้บริการร่วมกัน

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ๊เเป๊ด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1 เจ๊แป๊ด มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ เจ๊แป็ด และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ ผู้ใช้บริการยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

 

4. บัญชีและความปลอดภัย

4.1 การทำงานบางอย่างของบริการของ เจ๊แป๊ด ต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“ID ผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากผู้ใช้บริการเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ เจ๊แป๊ด เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม เจ๊แป๊ด มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่ง เจ๊เเป๊ด อนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน เจ๊เเป๊ด ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากผู้ใช้บริการกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของผู้ใช้บริการ

4.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนไซต์ (ค) แจ้ง เจ๊เเป็ด ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม เจ๊เเป๊ด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

 

5. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

5.1 การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

– บัญชีรายชื่อถูกลบ

– ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิในบัญชี

– บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา

– ถูกดำเนินคดีอาญา เเละ ถูกดำเนินคดีทางแพ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

5.2 หากผู้ใช้บริการเชื่อหรือทราบว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ ช่องทางติดต่อที่เราได้ให้ไว้ “Jpad.helpcenter@gmail.com”

 

6. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

6.1 เจ๊เเป๊ด กำหนดวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

(1) บัตรเครดิต ( Payment Gateway )

การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามช่องทางของ Payment Gateway นั้นๆ 

(2) การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า

เจ๊เเป๊ด ได้จัดให้มีบริการรับชำระเงินสดเมื่อรับสินค้าสำหรับการให้บริการในบางประเทศ ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ตัวแทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สั่งซื้อ โดยมีค่าบริการครั้งละ 50 บาท

6.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น 

6.3 ราคาสินค้าที่วางจำหน่ายบนช่องทางที่ เจ๊เเป๊ดกำหนดไว้นั้น เป็นราคาที่มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว ผู้ซื้อยอมรับเเละตกลงในการชำระราคาที่ตนได้สั่งโดยละเอียดรอบคอบเเล้วก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ซื้อไม่อาจเปลี่ยนเเปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

6.4 เจ๊เเป๊ด ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

 

7. การจัดส่ง เเละ การรับสินค้า 

7.1 การจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการจัดการโดย ห้างหุ้นส่วน เจ๊เเป๊ด โดย นาย ประชุม จันทร์มั่น โดยคุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการและ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้

7.2 การจัดส่งจะจำกัดเเค่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ คือ “จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงตามที่กำหนดไว้เท่านั้น” โดยมีค่าบริการอยู่ที่ 100 บาท โดยหากมียอดการสั่งซื้อรวมที่ 500 บาท เจ๊เเป๊ด จะให้บริการจัดส่งฟรีโดยมิจำกัดระยะทาง ภายในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวเท่านั้น 

7.3 ผู้ซื้อยอมรับที่จะรอรับสินค้าตามเวลาที่มีการนัดหมายเพื่อการจัดส่ง โดย เจ๊เเป๊ด จะทำการติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูล อันได้เเก่จำนวนสินค้า สถานที่จัดส่ง เเละเวลาที่คาดการการจัดส่งไว้โดยประมาณ รวมถึงระยะเวลาในการรอการรับสินค้า ในกรณีที่เจ๊เเป๊ดได้ทำการเดินทางจัดส่งถึงสถานที่นัดหมายเเล้วหากเเต่ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นอันถือว่าผู้ซื้อยอมตกลงยกเลิกสัญญาโดยไม่ขอรับสินค้าเเละตกลงจะไม่ขอคืนเงิน  จำนวนใดๆที่ได้ชำระไป เเละตกลงที่จะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใดๆ

7.4 ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจรับสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ซึ่งหากพบถึงความบกพร่องใดๆ ผู้ซื้อตกลงที่จะเเจ้งผู้จัดส่ง เเละ/หรือ เจ๊เเป๊ด ทันทีก่อนที่จะได้มีการส่งมอบสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องตามที่ผู้ซื้อกล่าวอ้าง เเละ/หรือ ผู้จัดส่ง ประเมินเเล้วว่ามีการบกพร่องจริงตามนโยบายของ เจ๊เเป๊ด โดยเจ๊เเป๊ดจะทำการ ให้เครดิตเงินคืนให้กับผู้ซื้อในลักษณะที่สามารถนำกลับมาใช้ใน ไซท์ ได้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป ซึ่งในกรณีเหตุขัดข้องใดๆนั้น ผู้ซื้อตกลงให้อำนาจในการตัดสินใจในส่วนของการชดเชยความเสียหายขึ้นอยู่กับดุยพินิจของ เจ๊เเป๊ด เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเเละเป็นธรรมต่อผู้ซื้ออย่างสูงที่สุด 

 

8. ข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อยอมตกลงที่จะเข้ามาหารือเพื่อทางออกที่เหมาะสมกับ เจ๊แป๊ด เป็นประการเเรก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 

ผู้ใช้บริการ / ผู้ซื้อ ได้ทำการอ่านเเละเข้าใจประกอบทั้งตกลงยอมรับตลอดในรายละเอียดเเห่งเงื่อนไขที่ได้กำหนด ณ ที่นี้จึงทำการเเสดงเจตนาโดยการกดปุ่ม   “ยอมรับเงื่อนไข” โดยในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการโปรดติดต่อ “Jpad.helpcenter@gmail.com”