Open daily 8:00 AM – 6:00 PM.

เงื่อนไขเเละข้อตกลงสำหรับการซื้อสินค้า

การซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของท่านจาก บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
(“บริษัทฯ”) บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงเเละเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อตกลงยอมผูกพันเเละยินยอมตามข้อตกลงเเละเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ให้หมายความดังต่อไปนี้

a. “บริษัท” “ของบริษัท” “ทางบริษัท” ให้หมายความรวมถึง บริษัท
b. “พิพิธภัณฑ์” ให้หมายความถึง พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม
c. “ผู้ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายบนเว็บไซต์
d. “เว็บไซต์” ให้หมายความถึง www.sanctuaryoftruthmuseum.com
e. “บุคคลภายนอก” ให้หมายความถึงบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
f. “บัญชี” ให้หมายความถึง ระบบการสะสมเครดิตเพื่อการใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายเเละบริการบนเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1
g. “เครดิต” ให้หมายความถึง สื่อกลางที่ใช้ทำธุรกรรมการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดที่ขายเเละบริการบนเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1

2. เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึกรวมไปถึงสินค้าอื่นใดที่ขายบนเว็บไซต์นี้ได้เว้นเเต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจปกครองหรือผู้เเทนโดยชอบธรรม

3.ข้อความเเละข้อมูลที่เเสดงทั้งหมดในเว็บไซต์มิใช่การเเสดงคำเสนอของบริษัทสำหรับการขายตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ หากเเต่เป็นการที่ผู้ซื้อทำคำเสนอต่อบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้การส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นการที่ผู้ซื้อส่งคำเสนอมาถึงบริษัทเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ ตามที่ผู้ซื้อได้เลือกในเว็บไซต์ตามข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้

4. บริษัทจะอัพเดทราคาตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ที่เเสดงบนหน้าเว็บเนื่องจากราคาในเเต่ละช่วงอาจมีการขึ้นลงตามฤดูกาล โดยในกรณีหากผู้ซื้อซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั๋วนั้นสามารถใช้ได้เป็นเวลา 1 วัน นับเเต่วันที่ที่ระบุหน้าตั๋ว ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบราคาเเละเงื่อนไขที่เเสดงให้ชัดเจนก่อนทำคำเสนอซื้อต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยอมตกลงให้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเเปลงราคาเเละรายละเอียดอื่นของสินค้าที่เเสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยมิจำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดในทางใดสำหรับความผิดพลาดในการเเสดงราคาตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ เเละบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าวราคาที่เเสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ในกรณีใดๆ
4.1 เฉพาะในกรณีการซื้อตาม ข้อ 6.1 ผู้ซื้อสามารถเเจ้งราคาหน้าตั๋วตามที่ต้องการเพื่อการจัดจำหน่ายในทางธุรกิจของตน ต่อทางบริษัทเพื่อจัดทำราคาหน้าตั๋วดังกล่าว

5. การได้รับคำเสนอซื้อจากผู้ซื้อ เป็นอันที่ผู้ซื้อตกลงยอมรับในข้อตกลงของนโยบายส่วนบุคคลเเละเงื่อนไขที่เเสดงในเว็บไซต์ โดยผู้ซื้ออนุญาตให้บริษัทเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผยเเละใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในกระบวนการการสั่งซื้อของผู้ซื้อ ตามที่กำหนดในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัท

6. การชำระเงินผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

– การชำระค่าตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ผ่านบัตรเครดิต สำหรับการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตนั้น คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถือว่าได้รับคำสนองรับการสั่งซื้อดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนเเละสมบูรณ์เเล้วสำหรับตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ เเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินทาง อีเมล อันเป็นหลักฐานโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้นผู้ซื้อจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาเพื่อดำเนินการชำระเงินโดยการชำระเงินดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันกับผู้ซื้อตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นข้อตกลงภายนอกสัญญาฉบับนี้ โดยหากมีข้อผิดพลาดอันใดบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องเเละรับผิดชอบการใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อเเละบริษัทบัตรเครดิตผู้ให้บริการ
6.1. ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นเอเจนซี่ (Agency) การชำระเงินผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้โดยทำการแปลงเงินเป็นเครดิตเข้าบัญชีเนื่องจากการใช้จ่ายในการทำธุรกรรมใดๆในเว็บไซต์นี้จะต้องผ่านเครดิตตามบัญชีที่ผู้ซื้อแปลงเงินเข้าไปโดย สามารถเเปลงเงินสดเป็นเครดิตในบัญชีได้โดยอัตราเเลกเครดิตจะเป็นไปตามที่เเสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ตามเมื่อผู้ซื้อตกลงยอมรับ อัตราดังกล่าวจะสามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

-การแปลงเงินเป็นเครดิตผ่านช่องทางบัตรเครดิตนั้น คำสั่งแปลงเงินเป็นเครดิตของผู้ซื้อจะถือว่าได้รับคำสนองรับการสั่งดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนเเละ สมบูรณ์เเล้วเเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินทาง อีเมล อันเป็นหลักฐานโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้นผู้ซื้อจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาเพื่อดำเนินการชำระเงินโดยการชำระเงินดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันกับผู้ซื้อตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นข้อตกลงภายนอกสัญญาฉบับนี้ โดยหากมีข้อผิดพลาดอันใดบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องเเละรับผิดชอบการใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อเเละบริษัทบัตรเครดิตผู้ให้บริการ

โดยการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆที่ผ่านกระบวนการของบุคคลภายนอกสัญญาฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เเละ/หรือ สถาบันการเงิน โดยบริษัทจะไม่รับผิดใดๆหากกรณีที่บริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เเละ/หรือ สถาบันการเงิน ปฏิเสธการยอมรับ หรือ ความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมอื่นใดที่ผู้ซื้อดำเนินการไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการชำระเงินใดๆโดไม่จำเป็นต้องเเจ้งสาเหตุเเห่งการปฏิเสธนั้นเเละบริษัทมีอำนาจในการเเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขในการชำระเงิน

7. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการที่จะเเก้ไข ปรับปรุง เเละเปลี่ยนเเปลงข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลยพินิจโดยผู้ซื้อยินดีตกลงตามการเเก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนเเปลง อีกทั้งการที่ผู้ซื้อยังคงเข้าใช้เว็บไซต์เเละส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังการเเก้ไขใดๆ ย่อมเป็นการที่ได้ให้ความตกลงยอมรับ เเก้ไข ปรับปรุงเเละเปลี่ยนเเปลงข้อตกลงเเละเงื่อนไขฉบับนี้ เช่นกัน

8. เมื่อกระบวนการซื้อเสร็จสิ้นเเละผู้ซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินเเล้ว ผู้ซื้อตกลงยินยอมจะไม่ดำเนินการขอคืนเงินจากการซื้อ ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เเละ ของที่ระลึก รวมไปถึง สินค้าอื่นใดของบริษัทบนเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี เว้นเเต่บริษัทจะอนุญาต คำร้องขอนั้น เนื่องจากทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงิน

9. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้าช้าในการกำเนินการหรือการไม่สามารถดำเนินการหรือหลุดพ้นจากการดำเนินการอันใดภายใต้ความรับผิดอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทภายใต้สัญญาฉบับนี้เเละจะไม่รับผิดใดๆหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยสถานการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ผู้ซื้อตกลงยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตัดสินใจในการประเมินถึงความเสียหายดังกล่าวว่าเป็นความเสียหายที่บริษัทพึงรับผิดชอบหรือไม่ เเละให้การตัดสินใจของบริษัทดังกล่าวเป็นที่สุด

10. หากข้อตกลงใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันเเละไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไม่ว่าประการอันใด หากข้อตกลงนั้นตกไปตามการพิจารณาของศาลผู้พิจารณาคดี ให้สัญญาในส่วนอื่นๆที่สามารถบังคับได้ยังคงมีผลเช่นเดิม

11.ข้อตกลงเเละเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมผู้ซื้อยอมตกลงที่จะเข้ามาหารือเพื่อทางออกที่เหมาะสมกับทางบริษัทเป็นประการเเรก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ผู้ซื้อ ได้ทำการอ่านเเละเข้าใจประกอบทั้งตกลงยอมรับตลอดในรายละเอียดเเห่งเงื่อนไขที่ได้กำหนด ณ ที่นี้จึงทำการเเสดงเจตนาโดยการกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” โดยในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการโปรดติดต่อ“บริษัทเมืองโบราณจำกัด (สาขา0003)
206/2 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ต.นาเกลืออ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150โทร 098-469-2849